Edicte d’aprovació inicial del Pla local de joventut 2016-2019

Per resolució d’alcaldia de data 18 d’agost de 2016 (394/16) es va aprovar inicialment el Pla Local de Joventut d’Avinyonet de Puigventós 206-2019 la qual cosa es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a l’objecte que aquest es pugui examinar i, si és el cas, formular-hi al.legacions. En el cas que no se’n presenti cap, aquest es considerarà aprovat efinitivament sense necessitat de l’adopció de cap altre acord.

Avinyonet de Puigventós, 18 d’agost de 2016

Júlia Gil Vilar

Alcaldessa accidental